TEXT SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO STUDENTY REGISTROVANÉ NA VELETRHY GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

IČ: 440 14 040

 

Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040,
se sídlem Příkop 4, 604 16 Brno („Správce“).

 

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 • E-mailová adresa

, uděluji za účelem zaslání potvrzení o registraci na vybraný veletrh Gaudeamus, a to na dobu 1 roku.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.  Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

 • Google LLC.
 • Facebook Inc.
 • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek veletrhu)
 • The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
 • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

 

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 • Pohlaví
 • Město, kraj a stát bydliště
 • Typ aktuálně studované školy
 • Aktuálně studovaný ročník
 • Preference při volbě vysokoškolského studia
 • Preference při volbě studia v zahraničí
 • Preference při plánování návštěvy veletrhu

 

v anonymizované podobě uděluji za účelem provádění marketingového výzkumu návštěvníků veletrhů Gaudeamus, a to na dobu 10 let.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

 • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek veletrhu)
 • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

 

Poučení o právech Subjektu údajů vztahujících se k výše uvedenému souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to pro kterýkoli z výše uvedených účelů zpracování. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním zprávy na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě tohoto souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Pokud si přejete těchto práv využít, pošlete zprávu na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:

MP-Soft, a.s.

Příkop 4

604 16 Brno

mp-soft@mp-soft.cz

+420 545 176 136

Login